Älykäs Analytiikka

Älä reagoi – ennakoi

Älykkään analytiikan avulla hyödynnät yrityksesi dataa yli perinteisen analytiikan rajoitteiden. Toteutamme haastavat raportoinnin ja analytiikan projektit alusta loppuun.

Ota yhteyttä

Mikä älykäs analytiikka?

Älykäs analytiikka on perinteisen liiketoimintatiedon kehittyneempi muoto. Sen avulla löydetään dataan perustuvia oivalluksia, tehdään ennusteita ja luodaan suosituksia. Käytettyjä teknologioita ovat mm. koneoppiminen, tekoäly, hermoverkot ja muut kehittyneet analyysimallit.

PERINTEINEN VS. ÄLYKÄS ANALYTIIKKA

PERINTEINEN ANALYTIIKKA

Vastaa kysymykseen

→ Mitä tapahtui?

→ Milloin?

→ Kuka?

→ Kuinka monta?


Sovellukset

→ Raportointi (historiadata)

→ Monitorointi ja hälytykset

→ Dashboard-ratkaisut

→ OLAP (cubes, slice and dice, drilling)

→ Ad hoc-haut

→ Operatiivinen ja reaaliaikainen BI

ÄLYKÄS ANALYTIIKKA

Vastaa kysymykseen

→ Miksi tapahtui?

→ Tapahtuuko se uudelleen?

→ Mitä tapahtuu, jos muutamme x?

→ Mitä emme ole osanneet aiemmin kysyä?


Sovellukset

→ Tilastollinen- tai kvantitatiivinen analyysi

→ Tiedon louhinta

→ Ennakoivat mallit

→ Monimuuttujamenetelmät

→ Big data analytiikka

→ Teksti- ja NLP-analyysit

Älykkään analytiikan hyödyt

Data hyötykäyttöön ja liiketoimintaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet haltuun – kääntämällä yrityksesi katseen kohti tulevaa ja tekemällä liiketoimintakriittiset päätökset ajoissa vältyt potentiaalisesti kalliilta virheiltä. Älykäs analytiikka tarjoaa monia hyötyjä, kuten:

→ Tarkemmat ennusteet

→ Kohonnut riskienhallinta

→ Tehokkaampi prosessien optimointi

→ Nopeampi päätöksenteko

→ Reaaliaikanen ja laajempi näkyvyys toimintoihin

Älykkään analytiikan neljä tasoa

Älykkään analytiikan neljä tasoa

Älykäs analytiikka venyy moneen tarpeeseen ja se voidaan jakaa neljään eri tasoon, jotka ovat kuvaileva analytiikka, diagnostinen analytiikka, ennakoiva analytiikka ja ohjaava analytiikka. Jokainen taso vaihe edustaa monimutkaisuuden lisääntymistä.
Kuvaileva analytiikka

Kuvaileva analytiikka

  • Yhdistää tarvittavat tiedot tapahtumaa kuvaavan profiilin muodostamiseksi
  • Hyödyntää tekniikoita kuten tiedon louhintaa, klusterianalyysiä ja yhteenvetotilastoja

Smartbi case: Automatisoimme laajan ja moniulotteisen datalähteen analysoinnin, jolloin löysimme mahdolliset pullonkaulat ja pystyimme arvioimaan prosessien tehokkuutta. Analyysin avulla loimme hypoteeseja ja korjaavia toimenpiteitä, jotka johtivat järjestelmän parempaan suorituskykyyn.

Diagnostinen analytiikka

Diagnostinen analytiikka

  • Vastaa kysymykseen “miksi jotain tapahtui” ja keskittyy menneisiin tapahtumiin sekä luo syy-seuraussuhteita
  • Hyödyntää menetelmiä kuten regressioanalyysi, herkkyysanalyysi ja pääkomponenttianalyysi

Smartbi case: Yhdistämällä edellisen kuukauden dataa tuotantolinjoilta ja tuotannon häiriöistä tunnistimme ja selitimme virheisiin vaikuttaneet keskeiset tekijät. Sovelluksen avulla olemme tunnistaneet ja poistaneet tuotantolinjojen keskeisiä heikkouksia, mikä on johtanut tehokkaampaan ja tuottoisampaan tuotantoon.

Ennakoiva analytiikka

Ennakoiva analytiikka

  • Eteenpäin katsova järjestelmä, joka ennustaa mitä tapahtuu, mikäli tietyt muuttujat täyttyvät
  • Perustuu todennäköisyyslaskemiin ja käyttää kvantitatiivista analyysiä, ennakoivaa mallintamista ja syväoppimistekniikoita

Smartbi case: Analysoimalla datapisteitä varastoitujen raaka-aineiden tilasta loimme järjestelmän, joka ennakoi lopputuotteen laadun ja ehdottaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä lopputuotteen laadun maksimoimiseksi. Toteutuksen jälkeen tuotteiden hylkyprosentti on laskenut merkittävästi.

Ohjaava analytiikka

Ohjaava analytiikka

  • Katsotaan yleisesti tuottavan eniten arvoa liiketoiminnalle
  • Pyrkii vastaamaan kysymykseen, kuinka mikäkin valittu tulos saavutetaan
  • Perustuu monimutkaisiin analyysimenetelmiin, kuten simulaatioanalyysiin, tekoälyyn, koneoppimiseen ja hermoverkkoihin

Smartbi case: Yhdistimme tuhansien koneiden datapisteet käyttäjien tapahtumakertomuksiin ja loimme järjestelmän, joka rekisteröi tuotantolinjan poikkeamat ja antaa reaaliaikasesti korjaavat toimenpiteet käyttäjälle. Sovelluksen avulla asiakkaamme on onnistunut vähentämään koneiden huoltoseisokkeja dramaattisesti ja lisäämään tuotantolaitoksen toiminnan tehokkuutta.

Tie älykkääseen analytiikkaan alkaa tästä

Tai laita meille sähköpostiaKopioi osoite
Mika Koivula

Mika Koivula

Toimitusjohtaja

mika@smartbi.fi050 3888 700